Getuigschrift Basisonderwijs

Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

 

 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien.

De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet.

De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

 

De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria:

·                     De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·                     De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

·                     De gegevens uit het LVS;

·                     Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;

·                     Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste  aantal  lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

·                       De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.

·                       De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

·                       De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

·                       De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.

·                       Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

·                       Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.

·                       De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.