Welzijnsbeleid

1.      Preventie

 Omgaan met leerlingengegevens

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

Ouders hebben het recht op informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezien een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz.

·         

·        Verwachtingen naar de kinderen:

2.      Verkeersveiligheid

·         Verwachtingen naar de ouders:

Als ouders bent u de belangrijkste verantwoordelijke voor de verkeersopvoeding van uw kind. U hebt hierbij een zeer belangrijke voorbeeldfunctie.  U ziet er op toe dat de kinderen op een verkeersveilige wijze van en naar de school komt.

We stimuleren ouders en kinderen dan ook om te voet of met de fiets te komen.

Kom je met de wagen dan dienen de kinderen in een aangepast kinderzitje geplaatst te worden en dragen ze verplicht de gordel.

·         Verwachtingen naar de kinderen:

Op weg van en naar school houden we ons aan de verkeersregels en passen deze ook correct toe. De verkeersbrigadiers helpen de voetgangers en de fietsers aan de zebrapaden overste­ken. We respecteren hun taak en luisteren naar de gegeven bevelen.

 

3.      Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag  moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze.

4.      Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp

·                                                            De eerste hulp wordt op school toegediend door een leerkracht of iemand van het secretariaat.

Het gaat hier vooral om de kleine incidentjes zoals een schaafwonde.

 

·         Is de verwonding erger dan verwittigen we u als ouder om met je kind naar de dokter te gaan. Kunnen wij de ouders niet bereiken dan zal de school contact opnemen met een dokter in de buurt.

·         De dokter kan ons doorverwijzen naar de dienst spoedgevallen.

De school zal de ouders hiervan proberen te verwittigen.

Verzekeringspapieren

Op school zijn de leerlingen verzekerd, alsook op de heen en terugweg van thuis naar school. Ze zijn ook verzekerd tijdens alle activiteiten georganiseerd door de school. (zwemmen, schoolreis, enz...)

De schoolverzekering betaalt enkel het gedeelte terug dat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen van de leerlingen. (fiets, geld, kleding, bril, ...)

Hiervoor zijn de ouders aangewezen op hun familiale verzekering.

Materiële schade is dus niet gedekt door de schoolverzekering.

 

Leerlingen die zonder toestemming de school verlaten, zijn automatisch uitgesloten door de schoolverzekering ingeval hen iets overkomt!

 

Wat te doen bij een ongeval ?                                                                     

1. De directie verwittigen en formulieren vragen op het secretariaat.

2. Geneeskundig getuigschrift laten invullen door de behandellende arts.

3. Alle onkosten eerst zelf betalen.

4. Met de onkostennota’s naar het ziekenfonds gaan en de uitgavenstaat laten invullen.

5. Op de uitgavenstaat bankrekeningnummer vermelden en handtekenen.

6. Volledig dossier afleveren op school.

 

De school zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

 

5.      Rookverbod

Vanaf 1 september 2008 geldt in alle Vlaamse scholen een totaal rookverbod voor leerlingen, leraren en ouders (Decreet van 6 juni 2008)  Het algemeen rookverbod geldt 24/24 uur 7d/7d.

In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school.