SAMENWERKING

!

              Oudercontacten

 

 OETC

Onze school biedt de mogelijkheid tot onderwijs in eigen taal en cultuur. De bedoeling is de taalintegratie van onze Turkse leerlingen te vergemakkelijken. Deze ondersteuning is gericht op de waardering en behoud van de minderheidstaal, met als doel de verwerving van de Nederlandse taal te vereenvoudigen.

Deze mogelijkheid wordt geboden buiten de lesuren. De OETC leerkracht moet de Nederlandse taal beheersen  en zich integreren in het schoolgebeuren.

De OETC leerkracht zal ook ingezet worden bij de jongste kleuters om taalondersteunend te werken met als doelstelling de woordenschat te vergroten.

De OETC lessen hebben een uitdovend karakter.

 

         Voorwaarden :

-          de ouders van elk kind uit de migrantengroepen worden geïnformeerd en geraadpleegd. Zij moeten schriftelijk de toestemming geven dat hun kind de lessen OETC mag volgen

-          de ouders van minstens tweederde van de betrokken migrantenkinderen moeten ermee instemmen. Er moeten minstens 20 kinderen voor de lessen in de betrokken taal ingeschreven worden.

 

              Klassenraad


        Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de inrichtende macht de eindverant­woordelijkheid draagt.  Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding van de leerlingen.

               

         De schoolraad bestaat uit 4 geledingen :

         * de inrichtende macht

         * het personeel

         * de ouders

         * de lokale gemeenschap

 

         De schoolraad is samengesteld uit volgende leden:

 

         - voor de ouders:                                                     

                                                                                               - Mevr. Mees-Vergari

                                                                                              - Mevr. Isleyen Bilgin

 

- voor de lokale gemeenschap :                           - Mevr. La Barbera Pino                                                 

         - voor het onderwijzend personeel :                   - Mevr. Blanchart Dominique         

         - voor de inrichtende macht :                               - Mevr. Gaby Rogiers-Vanderbiest

                                                                                                                                                           - voorzitter :                                                     - Dhr. Beck Luc

- secretaris :                                                              - Mevr. Blanchart Dominique

 

 

        Oudercomité

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de op­voeding van al de leerlingen op school en thuis. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert vergaderingen voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school. Iedere ouder is welkom.

 

         Het bestuur van de oudervereniging is samengesteld uit:

         Voorzitter :                 Jim Habiby

         Secretaris :                  Hermans Ilse      

 

        LOC (lokaal overleg comité)

Met de oprichting van het LOC wil men op het lokale vlak een geëigende inspraakstructuur voorzien voor de arbeidsverhoudingen tussen de inrichtende macht en de vertegenwoordigers van het personeel.

Er zijn twee geledingen. Elke geleding bestaat uit 2 afgevaardigden.

 

         Vertegenwoordigers Inrichtende Macht :

         Dhr. Cox Hugo

 

         Vertegenwoordigers personeel :

Coomans Herlinde

         Lenaerts Gerard

 

         De directie is adviesgevend.