ORGANISATIE

Schooluren                      TE LAAT KOMEN KAN NIET !

 

08.15 : Brigadiers openen de poort en er is toezicht op de speelplaats

08.40 : Start van de lessen

12.15 : Einde van de voormiddag

Middagpauze

13.30 : Start van de lessen

15.10 : Einde van de namiddag

 

Als ouders (vader en moeder) draagt u beiden de verantwoordelijkheid dat uw kind tijdig op school is.

Te laat komen kan niet. Ook later op het werk niet.

Leerlingen die te laat komen wachten in de mediatheek met een opdracht van de klas.

Komt u regelmatig te laat, dan zal u door de directie of zorgcoördinator uitgenodigd worden.

 

Vanaf het schooljaar 2008-2009 dient aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten doorgegeven te worden welke leerplichtige leerlingen 30 halve dagen problematisch afwezig zijn.
Bij zorgwekkende dossiers kan er contact genomen worden met het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
Bij schoolverandering moet het aantal B-codes doorgegeven worden aan de nieuwe school

 

      Voor-en Naschoolse Opvang

De Dienst Onthaalgezinnen verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang.

Fatima Yilmaz en Sandra Mees verzorgen de opvang  op school.

 

Ouders die opvang wensen, maken vooraf een afspraak met Fatima of Sandra over het aanvangsuur.

Kinderen die niet tijdig worden opgehaald, worden naar de kinderopvang gebracht.

Ouders zullen hiervoor de overeenkomstig verschuldigde vergoeding moeten betalen. Deze vergoeding is inkomensgebonden

Maandag tot vrijdag  :

Voorschools     :              07.00 uur tot 08.30 uur

Naschools         :              15.10 uur tot 18.00 uur (woensdag vanaf 12.15 uur)

 

    Toegang tot de klaslokalen

Om de lessen niet te storen gaan de ouders tijdens de lesuren nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaan­delijke toestemming van de directeur.

Ouders die de klasleerkracht wensen te spreken kunnen dit na afspraak op de uren dat de leerkracht klasvrij is, of op een ander afgesproken moment.

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.

De directeur of zorgleerkracht kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

 

             Agenda – Heen en weerschrift

De kleuters werken met een heen- en weermapje.

In de lagere school is er een agenda.

Zowel het heen- en weerkaftje alsook de agenda biedt de mogelijkheid om informatie tussen leerkracht en ouders uit te wisselen.

In de lagere school is het ook een planningsinstrument voor leerlingen om hun taken en huiswerk uit te voeren.

De ouders kijken dagelijks de agenda na van hun leerling.

 

   Huiswerk

Leerlingen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk verschilt van klas tot klas en is afgestemd op de inhoud van de lessen en/of de mogelijkheden van het kind.

Per leerjaar zal de tijd aan huiswerk stijgen. (10’ per leerjaar is een gemiddelde)

Indien uw kind veel meer tijd aan een huiswerk besteed, neemt u best contact op met de leerkracht.

 

Wat verwachten wij van de leerlingen?

-          iedere dag oefenen met lezen (zeker in het 1ste en 2de leerjaar)

-          de opdracht zelf maken, ook al gaat het moeilijk.

-          Wanneer het echt niet lukt, de leerkracht aanspreken.

-          Afgeven op het afgesproken tijdstip.

-          Netjes en verzorgd werken.

 

Wat verwachten wij van de ouders?

-          het werk niet voormaken

-          toezien en indien nodig begeleiden door te motiveren

-          bij eventuele moeilijkheden de leerkracht informeren (bijvoorbeeld via de schoolagenda)

 

              Rapport

         Vier maal per jaar is er een rapport. (Herfst, Kerst, Pasen en Juni)

         Hiervoor krijgt u 3 x een uitnodiging voor een individuele bespreking.

         Het rapport wil een weergave zijn van de kennis en competenties die uw kind heeft.

Indien er zich evoluties voordoen die in positieve als in negatieve zin zal u ouders gecontacteerd  worden voor een opvolgingsgesprek.

 

      Kleuterbibliotheek en Bibtruck

In de kleuterschool is er wekelijks de mogelijkheid om boeken te ontlenen en maandelijks een voorleesmoment voor ouders.

Daarnaast komt maandelijks de Bibtruck naar de school. Deze mobiele bibliotheek is er voor alle kinderen en blijft de hele woensdagvoormiddag bij de school staan.

Hier kiezen de leerlingen één of meerdere boeken met de hulp van de leerkracht en de bibliothecaris.

 

 

              Lichamelijke Opvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door de bijzondere leermeester, in onze gymzaal. Per week krijgt elke klas haar voorziene lestijden.

Tijdens de turnles dragen de leerlingen een aangepaste turnuitrusting:

-          Een wit t-shirt

-          Een donkerblauwe korte broek

-          Witte turnpantoffels zonder veters

-          Een stoffen zakje om dit gerief op te bergen. (de leerlingen van het 1ste krijgen dit gratis)

Uurwerken en juwelen mogen tijdens de gymles niet gedragen worden. Dit om kwetsuren te vermijden.

Regelmatig zal uw kind de gymkleding mee naar huis krijgen voor een wasbeurt.

Het is raadzaam alles te merken met de naam van uw kind (ook de pantoffels).

 

 

              Zwemmen

De leerlingen gaan regelmatig zwemmen.

De verplaatsing wordt gedaan per bus. De zwemles behoort tot het regelmatig lesrooster.

Enkel een medische reden kan ingeroepen worden tot vrijstelling van deze lessen.

We gaan per klas 10 weken zwemmen.

     WOENSDAG  = FRUITDAG

Binnen het gezondheidsbeleid van onze school hebben we van woensdag fruitdag gemaakt.

Hiervoor doen we mee aan Tutti Frutti. Voor 5 € per jaar krijgt uw kind van midden september tot half  Juni een stuk fruit als tussendoortje .

 

        Boeken en schriften

De school bezorgt de kinderen de nodige basismaterialen  voor het behalen van de eindtermen : boeken, schriften,  werkbladen, potlooden, pen, ...

De kinderen dienen hierover bijzonder zorg te dragen in school (bank) en thuis.

Beschadigingen van boeken en mappen (schoolgerief) vallen eveneens ten laste van de ouders.

Daarom is de aanschaf van een stevige boekentas te verkiezen boven een rugzak.

 

      Middagmaal

De leerlingen die blijven eten op school houden zich aan de gemaakte afspraken.

Om de drankbedeling vlot te laten verlopen wordt er gewerkt met drankpenningen.

Op maandag kunnen de kinderen drankpenningen kopen. Bij het eten kan je een penning ruilen voor een drankje. De prijs van een drankpenning bedraagt 0,50 Eurocent.

Om milieuvriendelijke redenen wordt het gebruik van blikjes en brikjes verboden. Wie zelf drinken meebrengt vragen we dit in een herbruikbare beker te doen, die goed afsluitbaar is. Zo zorgen we samen voor minder afval.

Zonder uw schriftelijk verzoek en de toestemming van de directie   mogen de kinderen de school niet verlaten.

 

     Speelplaats

Het toezicht op de speelplaats begint 's morgens om 08.15 u

Tijdens de speeltijden mogen de kinderen de speelplaats niet verlaten.

Enkel op vraag van de ouders en met toelating van de directeur mag een leerling afgehaald worden.

 

Er blijven geen kinderen in de klas of in de gangen tijdens de speeltijd.

Bij het eerste belsignaal houdt iedereen op met spelen.

Bij het tweede belsignaal gaan we onder begeleiding van de leerkrachten naar de klas.

 

Papier en etensresten horen in de vuilnisbakken. Elke vrijdagnamiddag is er één leerling per klas verantwoordelijk voor het proper houden van de speelplaats.

 

Op de speelplaats fietst men niet. De fietsers stappen onmiddellijk af aan de eerste schoolpoort

 

 

              Vakantie & Vrije dagen

         Zie bijlage

 

              Veiligheid en Verkeer

U bent als ouder de eerste verantwoordelijke voor  je kind. Uw voorbeeldfunctie in het verkeer is dan ook van uiterst groot belang. Wat u doet, zal uw kind later ook doen.

 

 

Vandaar enkele tips

In de auto

 is het dragen van een gordel verplicht.

Jonge kinderen moeten verplicht in een kinderzitje

Met de fiets

Draag bij voorkeur een fluovest en een helm.

Zorg er voor dat je fiets wettelijk in orde is en dat hij in goede conditie is. Goede remmen zijn belangrijk.

Als je kind alleen  naar school komt, verken dan vooraf met je kind de weg die het moet nemen. Kies voor de veiligste weg.

 

 

  Verjaardagen

Gezondheid is belangrijk op onze school. Als je kind jarig is mag het een kleinigheidje uitdelen aan haar/zijn medeleerlingen, maar denk dan aan een gezonde versnapering.

En vooral Laat deze traktatie zeer bescheiden zijn.

 

 

        Organisatie van de klasgroepen

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.  (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).