VCLB - Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding

Openingsuren:

maandag                08.30 u. - 12.00 u.
andere werkdagen   08.30 u. - 12.00 u. & 13.00 -17.00 u

JE CLB HELPT 

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.
We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe.
Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.
Let wel: j
e kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

Je kan naar het CLB...

·         als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

·         als je kind moeite heeft met leren;

·         voor studie- en beroepskeuzehulp;

·         als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;

·         als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

·         met vragen over inentingen.

 

Je kind moet naar het CLB...

·         op medisch onderzoek;

·         als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

·         voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

·         om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

·         bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

 

 

 

 

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een afspraak maken op een  later tijdstip.
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

 

 

Inentingen

 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

 

Welke inentingen kan je krijgen?

 

 

 

·         1ste lagere school

6/7 jaar

PPolio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

·         5de lagere school

10/11 jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

 

 

 

 

 

·         1ste secundair

12/13 jaar

Hepatitis B (Geelzucht) 3x

 

·         3de  secundair

14/15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 

 

CLB-dossier

 

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

  • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
  • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
  • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Naar een andere school

 

Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).

 

·          De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken en de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.

·          Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt ingeschreven en je dus via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop je dit leest). Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind anders automatisch met de inschrijving verhuist.

 

Ook belangrijk om weten

 

·          Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.

·         Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.

·          Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

·          De dossiers worden bewaard op VCLB regio Genk, Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk. Ze worden beheerd door Ria Conings - directeur.

 

Het dossier inkijken?

 

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

 

Een klacht?

 

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van het CLB.

 

 

Sluitingperiodes:

 

 

* Allerheiligen: di. 1 november 2016

* Wapenstilstand: vr. 11 november 2016

* Kerstvakantie: ma. 26 december 2016 t.e.m. zo. 8 januari 2017 (m.u.v. di. 27.12.2016 en vrijdag 06.01.2017)

* Paasvakantie: van 3 april tot en met 17 april 2017

* Feest van de arbeid: 1 mei 2017

* Hemelvaart: 25 mei 2017

* Pinkstermaandag: 5 juni 2017

* Vlaamse feestdag: 11 juli 2017

* Zomervakantie: 15 juli 2017 t.e.m.15 augustus 2017

 

 

 

Het CLB-team  dat de school begeleidt:

                Annick Vanhoof                arts

                Jan                                        sociaal verpleegkundige

                Ilse Bellen                            Pedagoog

                Carine Mangelschots         maatschappelijk werkster